Santa clara

-Réf: ASC21
-Nom: Assiette Santa Clara 21 cms
-Tarif HT: 0.24 €
-Tarif TTC: 0.29 €
-Famille: Santa clara

X
Quantité:

-Réf: ASC26
-Nom: Assiette Santa Clara 26 cms
-Tarif HT: 0.24 €
-Tarif TTC: 0.29 €
-Famille: Santa clara

X
Quantité:

-Réf: ASCP
-Nom: Assiette Santa Clara potage 23 cms
-Tarif HT: 0.24 €
-Tarif TTC: 0.29 €
-Famille: Santa clara

X
Quantité:

Schonwald

-Réf: AS19
-Nom: Assiette Schonwald 19 cms
-Tarif HT: 0.27 €
-Tarif TTC: 0.32 €
-Famille: Schonwald

X
Quantité:

-Réf: AS24
-Nom: Assiette Schonwald 24 cms
-Tarif HT: 0.27 €
-Tarif TTC: 0.32 €
-Famille: Schonwald

X
Quantité:

-Réf: AS28
-Nom: Assiette Schonwald 28 cms
-Tarif HT: 0.27 €
-Tarif TTC: 0.32 €
-Famille: Schonwald

X
Quantité:

-Réf: ASP
-Nom: Assiette Schonwald Potage 21 cms
-Tarif HT: 0.27 €
-Tarif TTC: 0.32 €
-Famille: Schonwald

X
Quantité:

Roma porcelaine fine

-Réf: APF21
-Nom: Assiette Porcelaine Fine Roma 21 cms
-Tarif HT: 0.27 €
-Tarif TTC: 0.32 €
-Famille: Roma porcelaine fine

X
Quantité:

-Réf: APF26
-Nom: Assiette Porcelaine Fine Roma 26 cms
-Tarif HT: 0.27 €
-Tarif TTC: 0.32 €
-Famille: Roma porcelaine fine

X
Quantité:

-Réf: APFG22
-Nom: Assiette creuse Porcelaine Fine Gourmet 22 cms
-Tarif HT: 0.32 €
-Tarif TTC: 0.38 €
-Famille: Roma porcelaine fine

X
Quantité:

Roma porcelaine fine filet or

-Réf: AFO21
-Nom: Assiette Filet Or 21 cms
-Tarif HT: 0.32 €
-Tarif TTC: 0.38 €
-Famille: Roma porcelaine fine filet or

X
Quantité:

-Réf: AFO26
-Nom: Assiette Filet Or 26 cms
-Tarif HT: 0.32 €
-Tarif TTC: 0.38 €
-Famille: Roma porcelaine fine filet or

X
Quantité:

-Réf: AFO32
-Nom: Assiette Filet Or présentation 32 cms
-Tarif HT: 0.59 €
-Tarif TTC: 0.71 €
-Famille: Roma porcelaine fine filet or

X
Quantité:

-Réf: AFOP
-Nom: Assiette Filet Or potage 22 cms
-Tarif HT: 0.32 €
-Tarif TTC: 0.38 €
-Famille: Roma porcelaine fine filet or

X
Quantité:

Carrée classic

-Réf: ACC13
-Nom: Assiette à pain carrée Classic 13x13 cms
-Tarif HT: 0.26 €
-Tarif TTC: 0.31 €
-Famille: Carrée classic

X
Quantité:

-Réf: ACC21
-Nom: Assiette carrée Classic 21.5 x 21.5 cms
-Tarif HT: 0.35 €
-Tarif TTC: 0.42 €
-Famille: Carrée classic

X
Quantité:

-Réf: ACC27
-Nom: Assiette carrée Classic 27 x 27 cms
-Tarif HT: 0.35 €
-Tarif TTC: 0.42 €
-Famille: Carrée classic

X
Quantité:

Carrée ska

-Réf: ACS27
-Nom: Assiette carrée Ska 27 x 27 cms
-Tarif HT: 0.29 €
-Tarif TTC: 0.35 €
-Famille: Carrée ska

X
Quantité:

-Réf: ACS21
-Nom: Assiette carrée Ska 21 x 21 cms
-Tarif HT: 0.29 €
-Tarif TTC: 0.35 €
-Famille: Carrée ska

X
Quantité:

Divers assiettes

-Réf: ASC
-Nom: Assiette creuse Bouillabaisse/Couscous 26 cms
-Tarif HT: 0.38 €
-Tarif TTC: 0.46 €
-Famille: Divers assiettes

X
Quantité:

-Réf: AP
-Nom: Assiette à pain ronde 16 cms
-Tarif HT: 0.22 €
-Tarif TTC: 0.26 €
-Famille: Divers assiettes

X
Quantité: